Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1
Klaar&Kees media
Veemarktkade 8
5222 AE ’s-Hertogenbosch

085 – 060 4442
hallo@klaarenkees.nl
KVK-63698803


ARTIKEL 2
2.1  De algemene voorwaarden van Klaar & Kees media zijn van toepassing op onze website klaarenkees.nl.
2.2  Ook zijn de algemene voorwaarden van Klaar & Kees media van toepassing op de mondeling of schriftelijke overeengekomen opdrachten tussen opdrachtgever en Klaar & Kees media.
2.3  Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
2.4  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijke tussen opdrachtgever en Klaar & Kees media zijn overeengekomen.
2.5  Eventuele algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Klaar & Kees media deze uitdrukkelijk schriftelijke heeft aanvaard.ARTIKEL 3
3.1  Alle offertes van Klaar & Kees media, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Klaar & Kees media kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij anders vermeld.
3.2  Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van zowel de opdrachtgever als Klaar & Kees media.
3.3  Alle genoemde prijzen zijn tenzij anders vermeld op de orderbevestiging of offerte exclusief BTW.
3.4  Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel.ARTIKEL 4
4.1  Klaar & Kees media zal de vanzelfsprekende zorgvuldigheid in acht nemen tijdens het uitvoering van de opdracht.
4.2  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Klaar & Kees media het recht voor bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen derden in te schakelen, waaronder onder meer zijn begrepen regisseurs, cameramensen, geluidstechnici, DTP’ers, programmeurs, designers, editors, animators, acteurs, fotografen, modellen e.d.. Een en ander ter beoordeling van Klaar & Kees media.
4.3  In geval er sprake is van overmacht is Klaar & Kees media gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4.4  Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet- toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Klaar & Kees media, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Klaar & Kees media.
4.5  Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Klaar & Kees media tot aan dat moment na te komen.
4.6  Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, natuurverschijnselen, weersomstandigheden, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, door wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.


ARTIKEL 5
5.1  Een door Klaar & Kees media opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking.
5.2  Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Klaar & Kees media op en levert derhalve voor opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van een overeenkomst. De opdrachtgever dient, ten einde het verzuim van Klaar & Kees media in te laten treden, Klaar & Kees media overeenkomstig de wijze het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.


ARTIKEL 6
6.1  Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen dertig dagen of andere schriftelijke overeengekomen termijn(en) op de rekening van Klaar & Kees media te zijn gedaan. Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
6.2  Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever krijgt een herinnering van dit verzuim en heeft dan veertien dagen om het verschuldigde bedrag over te maken. Indien de opdrachtgever na veertien dagen nog steeds verzuimt, zal Klaar & Kees media opdracht geven aan een incassobureau om het bedrag bij de opdrachtgever te innen.
6.3  Klaar & Kees media is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Klaar & Kees media verrichte werkzaamheden en gemaakt kosten te vergoeden.
6.4  In geval van liquidaties, surseance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Klaar & Kees media op de opdrachtgever direct opeisbaar.


ARTIKEL 7
7.1  Muziek die gebruikt wordt voor videoproducties vanuit een van onze pakketten zijn reeds voorzien van een licentie. De kosten hiervan zijn reeds afgedragen door Klaar & Kees media.
7.2  Bij maatwerk kan het voorkomen dat rechten moeten worden afgedragen aan auteursrechten organisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn verdeeld in een deel Stemra, het gebruik van stock-muziek samengevoegd met videobeeld en het deel Buma als video’s inclusief geluid openbaar gemaakt worden via internet of andere openbare kanalen.
7.3  De Stemra kosten zijn reeds afgedragen door Klaar & Kees media.
7.4  Voor de Buma kosten is de opdrachtgever verantwoordelijk voor aanmelding en afdracht.
7.5  Ook is het mogelijk om eigen muziek te laten componeren, waarbij er geen rechten hoeven te worden afgedragen.


ARTIKEL 8
8.1  Klaar & Kees media verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de wederpartij afkomstige gegevens c.q. informatie.
8.2  Klaar & Kees media bewaard de ruwe beelden en projecten tot na het einde van de opdracht en is hierna niet meer verantwoordelijk voor de opslag hiervan.


ARTIKEL 9
9.1  Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Klaar & Kees media. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Klaar & Kees media de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
9.2  De opdrachtgevers vrijwaren Klaar & Kees media volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuken op auteursrechten ten gevolge van door Klaar & Kees media ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van beeld- en geluidsopnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten.
9.3  Klaar & Kees media behoudt de mogelijkheid om eigen materiaal te gebruiken ter promotie tenzij de opdrachtgever zelf aangeeft dat dit niet toegestaan is.


ARTIKEL 10
10.1  Klaar & Kees media verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven of waarvan Klaar & Kees media redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden.
10.2  Klaar & Kees media zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om te streven de van de wederpartij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
10.3  Klaar & Kees media staat er voor in dat haar personeel en derden die onder haar supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
10.4  Het is Klaar & Kees media toegestaan te publiceren over de door haar verleende diensten en werkzaamheden alsmede om methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de wederpartij hierbij gewaarborgd blijft.


ARTIKEL 11
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Indien er geschillen zijn zal de rechtbank te ’s-Hertogenbosch hierover oordelen.


(VERSIE 4, 07 JANUARI 2020)