Privacy verklaring


Als
je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onzewebsite, telefonisch contact met ons opneemt en/of zich bij onsaanmeldt, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wijpersoonsgegevens van jou. Wij zijn zorgvuldig met de verwerkingen beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij onsaan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene VerordeningGegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.


Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking er van?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee eenpersoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is eenpersoonsgegeven. Onder verwerking van persoonsgegevens wordtelke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.


Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Klaar&Kees mediais verantwoordelijk voor de verwerking van jouwpersoonsgegevens. Dit houdt in dat de Klaar&Kees media de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en datKlaar&Kees media verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving.


Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Klaar&Kees media verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijkepersoonsgegevens. Voor de volgende doelen werken wij jouw van persoonsgegevens:

 1. om contact met u te kunnen opnemen;
 2. om u informatie te sturen;
 3. voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 4. voor het informeren en adviseren;
 5. voor het doen van aanbiedingen;
 6. voor quitclaims/figurantenovereenkomsten;
 7. voor het uitvoeren van onderzoeken;
 8. voor het deelnemen aan panels;
 9. voor het verzorgen en verbeteren van onze website;
 10. voor het afhandelen van klachten en complimenten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie van Klaar&Keesmedia, dan biedt de Klaar&Kees media jou altijd de gelegenheidom je hiervan uit te laten schrijven en/of je gegevens te latenverwijderen.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevensverwerken?
Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag Klaar&Keesmedia alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Klaar&Kees media hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 1. na verkregen toestemming van degene van wie wijpersoonsgegevens verwerken;
 2. in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van eenovereenkomst;
 3. om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundigeverwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 4. in verband met de gerechtvaardigde belangen van de Klaar&Kees media, waarbij Klaar&Kees media erop let datde impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Website
en Cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen dezegegevens worden gebruikt om voor jou relevante informatie op de pagina’s die je bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld specialeberichten in jouw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan jouverder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aande website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouwcomputer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kanworden herkend, telkens als je de website bezoekt. Het is danmogelijk om de website speciaal op jou in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

Je kunt in jouw browser cookies buiten werking stellen, zonder datdit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geenverantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.


Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
Klaar&Kees media heeft passende technische en organisatorischemaatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligentegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Klaar&Kees media heeft een informatiebeveiligingsbeleidvastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.


Aan
wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?
Hiervoor zijn de volgende dingen van toepassing:

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnenKlaar&Kees media.
  De Klaar&Kees media kan jouw (persoons-)gegevensuitwisselen tussen de diverse medewerkers binnen de organisatie en ingehuurd personeel, voor zover ditnoodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.
 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buitenKlaar&Kees media.
  Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kanmet zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouwexpliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurtdeze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Klaar&Kees media of wanneer Klaar&Kees media hiervoor eengerechtvaardigd belang heeft.
 3. Geen commercieel gebruik.
  Klaar&Kees media zal jouw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring.


Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Klaar&Kees media bewaart persoonsgegevens niet langer dannoodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoorde gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang alsspecifieke regelgeving vereist.


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
In bijna alle gevallen verkrijgen we jouw persoonsgegevensrechtstreeks van jou of van jouw organisatie.


Wat
zijn jouw privacy rechten?
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens tevragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouwgegevens. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.
Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken. Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: hallo@klaarenkees.nl


Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.


Laatste update: 28 juni 2018