Wil jij Klaar of Kees bellen? 085 - 060 4442
De kleine lettertjes 2018-05-04T13:26:51+00:00

De kleine lettertjes


De kleine lettertjes zijn de algemene voorwaarden van Klaar & Kees media (KVK 63698803).

Onderstaand document betreft de Algemene Voorwaarden van Klaar & Kees media, van toepassing op enerzijds de website www.klaarenkees.nl, anderzijds de mondeling of schriftelijk overeengekomen opdrachten tussen opdrachtgever en Klaar & Kees media.

Artikel 1. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.

Artikel 2. Muziek
Muziek die gebruikt wordt voor videoproducties vanuit een van onze pakketten zijn reeds voorzien van een licentie. De kosten hiervan zijn reeds afgedragen door Klaar & Kees media. Bij maatwerk kan voorkomen dat er rechten afgedragen moeten worden aan auteursrechten organisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn verdeeld in een deel STEMRA, het gebruik van stock-muziek samengevoegd met videobeeld en het deel BUMA als video’s inclusief geluid openbaar gemaakt worden via internet of andere openbare kanalen. De STEMRA kosten zijn reeds afgedragen door Klaar & Kees media. Voor de BUMA kosten is de opdrachtgever verantwoordelijk voor aanmelding en afdracht. Daarnaast is er ook nog een mogelijkheid om eigen muziek te laten componeren waarbij er geen rechten hoeven worden afgedragen.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst
a.
Alle offertes van Klaar & Kees media, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Klaar & Kees media kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur.
b. Eerst door schriftelijke bevestiging door Klaar & Kees media van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht komt een overeenkomst tot stand.
c. Klaar & Kees media is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Klaar & Kees media verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
d. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.

Artikel 4. Leveringstermijn
a.
Een door Klaar & Kees media opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.
b. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Klaar & Kees media van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van Klaar & Kees media op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, ten einde het verzuim van Klaar & Kees media in te laten treden, Klaar & Kees media overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Promotie
Klaar & Kees media behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.

Artikel 6. Betaling en Incasso
a.
Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de veertien dagen of anders overeengekomen termijn(en). Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
b. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever krijgt een herinnering van dit verzuim en heeft dan veertien dagen om het verschuldigde bedrag over te maken. Indien de opdrachtgever na veertien dagen nog steeds verzuimt, dan is Klaar & Kees media genoodzaakt een eerste aanmaning te sturen die € 25,- extra kosten met zich meebrengt. De tweede aanmaning wordt 14 dagen na de eerste aanmaning verstuurd indien de opdrachtgever nog steeds niet betaald heeft. Deze tweede aanmaning bedraagt € 75,- extra kosten. Indien de opdrachtgever na de aanmaning niet betaald heeft zal Klaar & Kees media opdracht geven aan een incassobureau om het bedrag bij de opdrachtgever te innen.
c. In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Klaar & Kees media op de opdrachtgever direct opeisbaar.
d. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door Klaar & Kees media in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

Artikel 7. Klachten
Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 10 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend door Klaar & Kees media te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Klaar & Kees media aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Klaar & Kees media jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van Klaar & Kees media of enige in haar onderneming werkzame personen. Klaar & Kees media is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever. Als blijkt dat door foutief gebruik schade aan producten als tape of DVD is ontstaan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Indien door Klaar & Kees media door overmacht niet gestart kan worden op afgesproken dag of uur zal door Klaar & Kees media naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan Klaar & Kees media niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden. Indien Klaar & Kees media krachtens de voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Klaar & Kees media aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Daarnaast is Klaar & Kees media, ter uitsluitende beoordeling van Klaar & Kees media, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade. Klaar & Kees media is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houdend met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Klaar & Kees media zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten
a.
Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Klaar & Kees media. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Klaar & Kees media de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
b. De opdrachtgevers vrijwaren Klaar & Kees media volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Klaar & Kees media ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van beeld- en geluidopnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Producties ( films, DVD’s, tape’s etc.) die door Klaar & Kees media gemaakt zijn, zijn Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en of door Klaar & Kees media gemaakte/ geleverde producties zowel van beelden en/of geluid danwel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren/ tonen op websites, internet etc
c. Klaar & Kees media behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
d. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.e. Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Klaar & Kees media gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de ter zake door Klaar & Kees media gemaakte kosten te vergoeden.
f. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Klaar & Kees media hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
g. Klaar & Kees media heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Klaar & Kees media uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.